Navigácia

Školský klub detí

Školský klub detí pri CZŠsMŠ sv.Gorazda

Ciele ŠKD

 

 

 • Hlavným cieľom je pestrou a zaujímavou činnosťou v čase mimo vyučovania dopĺňať výchovno-vyučovací proces, uspokojovať záujmy žiakov s prevahou činností odpočinkového, rekreačného a záujmového charakteru
 • Posilniť výchovné funkcie prostredníctvom záujmových aktivít žiakov
 • Rozvíjať enviromentálnu výchovu, regionálnu výchovu, vypestovať kladný vzťah k ľudovým tradíciám
 • Záujmovou a tvorivou činnosťou motivovať žiakov k radostnému, spokojnému a bezpečnému pobytu v ŠKD
 • Viesť deti k zdvorilosti, vzájomnej pomoci, úcte a radosti z voľne stráveného času
 • Vyzbrojiť žiakov mravnými postojmi, ideálmi, schopnosťami a zručnosťami
 • Viesť deti k výdatnej pohybovej aktivite, rozvíjať ich fyzickú zdatnosť
 • Prehlbovať u žiakov lásku k Bohu
 • Priblížiť deťom cirkevné sviatky, narodenie Ježiša, aj jeho ukrižovanie
 • Pozornosť venovať prejavu citov, vzťahov, vyjadrovania a celkového spôsobu správania žiakov
 • Podieľať sa na výzdobe školy 

  Zameranie činnosti ŠKD

Pre ŠKD je špecifická každodenná

1. duchovná činnosť:

· ranná modlitba

· čítanie z detskej biblie

· čítanie resp. pozeranie biblických príbehov

· piatková duchovná činnosť

· Božie slovo pri činnostiach

2. špeciálne činnosti a aktivity:

           · Návšteva kostola a modlitba pri kaplnke

           · Školská púť žiakov

3. odpočinková činnosť:

                     - odpočinok na koberci, relaxačné cvičenia

                     - počúvanie magnetofónových a CD nahrávok

                     - sledovanie, filmu, videa a televízie

                     - voľné rozhovory s deťmi

                     - počúvanie rozprávok s hudbou

                     - práca s detskými časopismi

                     - čítanie rozprávok, rozprávanie

                     - stolové a spoločenské hry, hry podľa výberu detí, námetové hry

                     - prezeranie obrázkov, zbierok, čítanie kníh

                     - rozhovory o prečítaných knihách a časopisoch, o videných televíznych programoch, filmových 

                        a divadelných predstaveniach

                     - rozprávanie vlastných zážitkov

                     - voľný výtvarný prejav

                     - hry s hračkami z ŠKD a z domu

 

4. rekreačná činnosť

                     - telovýchovné chvíľky

                     - vychádzky s námetmi súvisiacimi so záujmovou činnosťou

                     - pohybové hry bez náčinia i so športovým náčiním

                     - hry vo voľnej prírode

                     - využitie preliezok, hojdačiek a šmýkačiek

                     - hry v telocvični pri nepriaznivom počasí

                     - pohybové hry so spevom a tancom

 

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Gorazda
  Solivarská 49, 080 05 Prešov
 • 051/7703532
  0911949584 riaditeľka školy
  0904760307 zborovňa školy

Fotogaléria