Navigácia

Rada školy

pri CZŠsMŠ sv.Gorazda v Prešove

Rada školy je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorom je zriadená.

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy, z pohľadu školskej problematiky.

Členmi rady školy sú:

1.      Mgr. Bibiána Chovancová - zástupca pedagogických zamestnancov základnej školy

2.      Mgr. Katarína Gregová - zástupca pedagogických zamestnancov materskej školy

3.      Magdová Zuzana – zástupca ostatných zamestnancov školy

4.      Daniel Škrepták – zástupca rodičov základnej školy

5.      PhDr. Radoslav Milčo – zástupca rodičov základnej školy

6.      Ing. Jarmila Pavlikovská – zástupca rodičov základnej školy

7.      Mgr. Martin Čontofalský – zástupca rodičov materskej školy

8.      ThLic. Jozef Šechný - zástupca zriaďovateľa

9.      Mgr. Miroslav Jacko - zástupca zriaďovateľa

10.  Mgr. Beáta Ďordíková - zástupca zriaďovateľa

11.  RNDr. Pavol Petrovský - zástupca zriaďovateľa

 

 

Štatút Rady školy pri CZŠsMŠ sv.Gorazda v Prešove

Statut_rady_skoly_pri_CZS_s_MS_sv._Gorazda.doc

 

Výročná správa za rok 2017

Vyrocna_sprava_RS_za_rok_2017.doc

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Gorazda
    Solivarská 49, 080 05 Prešov
  • 051/7703532
    0911949584 riaditeľka školy
    0904760307 zborovňa školy

Fotogaléria