Navigácia

Cirkevná materská škola sv.Gorazda

Charakteristika CMŠ sv. Gorazda

 

 

CMŠ sv.Gorazda vznikla 01.09.2016 ako samostatný právny subjekt, s počtom detí 19. Od 01.01.2017 došlo k zlúčeniu Cirkevnej základnej školy sv.Gorazda s Cirkevnou materskou školou sv.Gorazda a vzniká nový právny subjekt Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Gorazda, Solivarská 49, Prešov.

 Hlavným zámerom CMŠ sv.Gorazda je vytvoriť také prostredie pre deti, aby bolo podnetným pre rozvoj všetkých stránok osobnosti dieťaťa. Materská škola podporuje osobnostný rozvoj dieťaťa v oblasti sociálno-emocionálnej, estetickej, morálnej, telesnej, intelektuálnej. Rozvíja zručnosti, schopnosti a tvorivosť detí, vytvára predpoklady pre ďalšie vzdelávanie deti.

Keďže sme cirkevnou školou edukačný proces a činnosti deti sú zamerané aj na duchovnú formáciu dieťaťa. Osobnosť dieťaťa je rozvíjaná v duchu kresťanských hodnôt, akými sú láska k Bohu a k blízkemu človeku, úprimnosť, vzájomná dôvera, ohľaduplnosť, odpustenie, akceptácia inej osoby. Poslaním je dopĺňať a rozvíjať rodinnú náboženskú výchovu, spolupracovať s rodičmi aj v tejto oblasti, vytvárať v škole príjemné rodinné prostredie.

Podstatnou výhodou našej materskej školy je aj bezproblémový prechod do základnej školy, pretože deti zostávajú v prostredí, ktoré im je dobre známe, poznajú celý personál školy a zostávajú v pôvodnom a dobre známom kolektíve.

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Gorazda
    Solivarská 49, 080 05 Prešov
  • 051/7703532
    0911949584 riaditeľka školy
    0904760307 zborovňa školy

Fotogaléria