Navigácia

Informatická výchova - ISCED 1

Charakteristika predmetu

Informatická výchova

 

1. Charakteristika učebného predmetu

            Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie. Na 1. stupni ZŠ sa budujú základy predmetu informatika a preto sa názov predmetu prispôsobil na informatická výchova.

            Poslaním vyučovania informatiky - informatickej výchovy je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. Buduje tak informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika/informatická výchova a aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní iných predmetov, medzipredmetových projektov, celoškolských programov a pri riadení školy. Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a využitia jej nástrojov zabezpečí rovnakú príležitosť pre produktívny a plnohodnotný život obyvateľov SR v informačnej a znalostnej spoločnosti, ktorú budujeme.

            Oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v predmete informatika - informatická výchova je potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné technológie. Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu informatiky/informatickej výchovy široký priestor na motiváciu a praktické projekty.

 

2. Ciele učebného predmetu

    Cieľom informatickej výchovy na 1. stupni ZŠ je zoznámenie sa s počítačom a možnosťami jeho využitia v každodennom živote. Prostredníctvom aplikácií obsahom aj ovládaním primeraných veku žiakov získať základné zručnosti v používaní počítača. V rámci medzipredmetových vzťahov si žiaci pomocou rôznych aplikácií precvičujú základné učivo z matematiky, slovenského a cudzieho jazyka, získavajú vedomosti za podpory edukačných programov z prírodovedy a vlastivedy a rozvíjajú svoju tvorivosť a estetické cítenia v rôznych grafických editoroch. 

            Dôraz klásť pri tom nie na zvládnutie ovládania aplikácie, ale na pochopenie možností, ktoré môžeme využiť pri každodenných činnostiach. Najvhodnejšie sa javí využitie programov určených špeciálne pre žiakov, prostredníctvom ktorých by sa zoznámili s najbežnejšími činnosťami vykonávanými na počítači (aplikácie určené pre dospelých nie sú vhodné kvôli ich prílišnej komplexnosti).   

 

 3. Obsah vzdelávania a vzdelávací štandard

 Vzdelávací obsah predmetu informatická výchova  je rozdelený na päť tematických okruhov:

 • Informácie okolo nás
 • Komunikácia prostredníctvom IKT
 • Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie
 • Princípy fungovania IKT
 • Informačná spoločnosť

 

 

Tématický okruh Informácie okolo nás

Pojem informácia, typy informácií (textová, multimediálna, atď.), aplikácie na spracovávanie špecifických informácií sú veľmi dôležité pre pochopenie mechanizmov pri riešení najrôznejších problémov pomocou, resp. prostredníctvom IKT.

Žiaci by sa už od prvej triedy mali učiť pracovať so základnými počítačovými aplikáciami, aby

 1. vedeli základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou,
 2. získali prvé zručnosti pri kreslení v grafickom prostredí a spracovávaní grafických informácií,
 3. porozumeli nahrávaniu a prehrávaniu zvukov a videí,
 4. pochopili spôsoby reprezentácie základných typov informácií (reprezentovanie farieb a obrázkov),
 5. pomocou IKT dokázali realizovať čiastkové úlohy a výstupy z projektového vyučovania.

 

Pojmy:

            • textový dokument, čísla a znaky, slová, vety, jednoduché formátovanie, textové efekty

            • obrázok, nástroje pero, čiara, štetec, vypĺňanie farbou, paleta

            • zvuk, zvukový súbor, prehrávač, nahrávanie, efekty

            • animácia

 

Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:

            • ukladanie rôznych informácií do súborov (text, obrázok, zvuk),

            • jednoduché nástroje na úpravu textových dokumentov (zmena veľkosti písma, hrúbka a kurzíva),

            • dodržiavanie základných zásad písania textu,

            • kombinácia textu a obrázka,

            • základy kreslenia v grafickom prostredí (farby a hrúbky čiar, jednoduché nástroje), úprava      obrázkov (kopírovanie, otáčanie),

            • tvorba jednoduchých animácií,

            • počítačové didaktické hry, ktoré obsahujú rôzne typy informácií (matematické

            hlavolamy s číslami, hádanie slov, dopĺňanie písmen, dokresľovanie do obrázkov do mapy),

            • prezentovanie výsledkov vlastnej práce.

 

    Tématický okruh Komunikácia prostredníctvom IKT    

sa venuje využitiu nástrojov internetu na komunikáciu, na vlastné učenie sa a aj na riešenie školských problémov, na získavanie a sprostredkovanie informácií.

Žiaci

 1. by sa mali naučiť pracovať s elektronickou poštou,
 2. by mali pochopiť spôsob a mechanizmy vyhľadávania informácií na internete,
 3. by si mali uvedomovať bezpečnostné riziká pri práci s internetom.
 4. by mali pochopiť spôsob definovania kľúčového slova, vyhľadávanie podľa kľúčového slova   
 5. by mali zvládnuť výber potrebných informácií

 

Pojmy:

            • e-mail, poštový program, e-mailová adresa, adresár,

            • www, webový prehliadač, webová stránka, odkaz, vyhľadávanie na webe,

            • bezpečnosť, zásady správania sa v prostredí internetu.

 

Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:

            • správne posielanie a prijímanie jednoduchých listov (rodičom, učiteľke, spolužiakom... ),

            • bezpečné a etické správanie v e-mailovej komunikácií (ochrana osobných údajov),

            • žiaci zistia e-mailové adresy rodičov a kamarátov (využitie adresára),

            • detské webové stránky (rozprávky, obrázky), on-line hry, zásady správania sa na       portáloch,

            • vyhľadávanie informácií a obrázkov na internete a ich správne použitie,

            • práca s kľúčovým slovom,

            • výber vhodnej informácie.

 

  Tématický okruh Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie  

žiaci sa zoznámia so špecifickými postupmi riešenia problémov prostredníctvom IKT. Zoznámia sa s pojmami ako algoritmus, program, programovanie. Najväčším prínosom tohto okruhu bude to, že žiaci získajú základy algoritmického myslenia a schopnosť uvažovať nad riešením problémov pomocou IKT. Naučia sa uvažovať nad rôznymi parametrami efektívnosti rôznych riešení problémov, naučia sa rôzne postupy a mechanizmy pri riešení úloh z rôznych oblastí.

 

Pojmy:

            • postup, návod, recept,

            • riadenie robota, obrázková stavebnica, postupnosť krokov,

            • detský programovací jazyk, elementárne príkazy, program,

            • robotická stavebnica.

 

Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:

            • skladanie podľa návodov (stavebnice, hlavolamy, origami),

            • zápis/vytvorenie postupu, receptu, návodu a práca podľa návodu,

            • v počítačovom prostredí riešenie úloh pomocou robota, skladanie obrázkov z menších obrazcov, okamžité vykonávanie príkazov, vykonanie pripravenej postupnosti príkazov,

            • riešenie jednoduchých algoritmov v detskom programovacom prostredí (kreslenie obrázkov, pohyb animovaných obrázkov).

 

Tématický okruh Princípy fungovania IKT 

sa venuje popisu a pochopeniu mechanizmov informačných a komunikačných technológií.

Žiaci by sa mali zoznámiť

 1. s možnosťami vstupných a výstupných zariadení,
 2. rôznych oblastí určenia softvéru,
 3. so získavaním základných zručností pri práci so súbormi a priečinkami,
 4. s elementárnymi funkciami lokálnej siete a internetu.

 

Pojmy:

            • základné periférie na ovládanie počítača, myš, klávesnica,

            • tlačiareň, skener,

            • CD, USB – pamäťový kľúč, CD mechanika,

            • ukladanie informácií, súbor, meno súboru,

            • vytváranie priečinkov, ukladanie do priečinkov,

            • digitálny fotoaparát, mikrofón, slúchadlá.

 

Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:

            • funkcie vybraných klávesov,

            • práca s tlačiarňou, skenerom,

            • práca s rôznymi médiami – čítanie CD, čítanie a zapisovanie na USB kľúč,

            • uloženie informácií do súboru, otvorenie, premenovanie, zrušenie,

            • vytváranie a pomenovanie priečinkov, ukladanie do priečinkov,

            • základy ovládania digitálneho fotoaparátu, presun fotografie z fotoaparátu do

            počítača.

 

 

Tématický okruh Informačná spoločnosť

sa zaoberá sa etickými, morálnymi a spoločenskými aspektmi informatiky. Oboznamuje s možnými rizikami a metódami na riešenie týchto rizík.

Žiaci by mali

 1. sa oboznámiť s ukážkami využitia IKT v bežnom živote,
 2. pochopiť, že používanie IKT si vyžaduje kritický a zvažujúci postoj k dostupným informáciám,
 3. viesť k zodpovednému používaniu interaktívnych médií – rozumieť rizikám, ktoré sa tu nachádzajú.

 

Pojmy:

            • informačné technológie v škole (edukačné programy, komunikácia)

            • voľný čas a IKT (počítačové hry, hudba, filmy),

            • bezpečnosť počítača, správne používanie hesiel

 

Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:

            • objavovanie a využívanie rôznych typov edukačných programov pre rôzne predmety

            • využitie komunikačných možností IKT v škole

            • aké rôzne profesie sú pri tvorbe edukačných programov a počítačových hier (výtvarník,          skladateľ, animátor, scenárista, rozprávač, ...)

            • prečo a pred kým treba chrániť počítač

 

 

 

Vzdelávací štandard – výstup za celý stupeň

Obsahový štandard

Oboznámenie sa s počítačom, ovládanie klávesnice, myši, tlačiarne, skenera. Oboznámenie s prostredím jednoduchého grafického editora – kreslenie obrázka voľnou rukou, s použitím nástrojov, efektívne využívanie nástrojov grafického editora pri kreslení obrázkov (kreslenie pomocou geometrických tvarov, priamok, výberu, kopírovania, presúvania...). Vytváranie jednoduchých animácií. Práca s textovým editorom, jednoduché formátovanie textu, vkladanie obrázkov do textu, kopírovanie, mazanie, presúvanie. Vytváranie, ukladanie, mazanie dokumentu, vytváranie priečinkov. Oboznámenie sa s nástrojmi a prezeranie a vyhľadávanie, využívanie internetu ako zdroj zábavy, ale aj informácií v textovej i obrazovej podobe, využívanie e-mailovej pošty, bezpečné správanie na internete, základy slušného správania na internete. Spúšťanie hry a hudby z CD a internetu, ovládanie jednoduchých hier. Práca s multimédiami, nahrávanie zvukov. Získanie základov algoritmického myslenia.

Využívanie možností IKT pri riešení úloh v rámci projektového vyučovania, prezentovaní projektov.

 

Výkonový štandard

Žiak je schopný:

_ vymenovať z akých základných častí sa skladá počítač,

_ samostatne zapnúť a vypnúť počítač,

_ pracovať s myšou, klávesnicou,

_ za pomoci učiteľa skenovať,

_ správnym spôsobom uchopiť a spustiť CD, DVD,

_ minimalizovať a maximalizovať pracovné okno, zatvoriť ho,

_ pracovať s jednoduchými hrami ovládateľnými myšou a klávesnicou,

_ chápať rozdiel medzi ťahaním a klikaním myšou, rozdiel medzi dvojklikom a jedným kliknutím, stláčaním pravého a ľavého tlačidla,

_ digitálnym fotoaparátom odfotiť spolužiaka a fotku uložiť za pomoci učiteľa do priečinku,

_ dokument (fotografiu, obrázok) vytlačiť na tlačiarni,

_ ovládať samostatne výučbový SW,

_ spustiť CD, DVD cez tento počítač,

_ pracovať s USB kľúčom (vytvoriť priečinok, kopírovať dokumenty, obrázky),

_ sa orientovať v prostredí jednoduchého grafického editora,

_ samostatne pracovať s jednotlivými nástrojmi v grafickom editore,

_ samostatne, ale i podľa návodu, nakresliť obrázok, vytvoriť návod a využiť jednotlivé nástroje,

_ samostatne s obrázkom pracovať a používať operácie (kopírovanie, prilepenie, otáčanie, prevrátenie),

_ nakresliť efektívne obrázok pomocou geometrických tvarov,

_ obrázok uložiť a otvoriť,

_ upraviť alebo dotvoriť obrázok a fotografiu v jednoduchom grafickom editore,

_ vložiť obrázok cez schránku,

_ vytvoriť jednoduchú animáciu v grafickom editore,

_ sa orientovať v jednoduchých hrách a hypertextoch na internete,

_ si samostatne nájsť a prečítať informáciu na internete,

_ s pomocou učiteľa si založiť vlastnú e-mailovú schránku,

_ e-maily posielať a prijať,

_ používať jednoduché zásady písania e-mailov, pozná nebezpečenstvo zverejňovania vlastných údajov,

_ rozpoznať vhodné detské webové stránky – vzdelávacie, zábavné, náučné; je oboznámený s neblahým vplyvom stránok, propagujúcich násilie a s erotickým zameraním,

_ napísať v správnom tvare internetovú adresu webovej stránky,

_ si samostatne spustiť hru z internetu,

_ na internete vyhľadávať obrázky, ukladať ich, kopírovať do priečinka a upravovať ich vo vhodnom prostredí,

_ pochopiť základné autorské práva pri kopírovaní textu, obrázkov, hier, CD...,

_ získať základy algoritmického myslenia – príkazy v priamom režime,

_ riešiť jednoduché algoritmy v detskom programovacom prostredí,

_ vytvoriť jednoduchý multimediálny projekt,

_ pracovať v prostredí jednoduchého textového editora,

_ samostatne napísať, prepísať jednoduchý text,

_ samostatne text uložiť a otvoriť,

_ upravovať text – kopírovanie, mazanie, presúvanie,

_ vysvetliť zásady správneho písania klávesnicou – medzera za slovami, veľké písmená, malé písmená, dĺžne, mäkčene,

_ upraviť veľkosť písma, typ písma, farbu písma, farba, efekty,

_ používať nástroje na úpravu textov,

_ vkladať obrázky do textu cez schránku,

_ vytvoriť pozvánku, oznam, plagát, príbeh, reklamu,

_ pracovať s dvoma oknami – kopírovanie z jedného do druhého,

_ narábať s multimediálnou informáciou – prehrať video, zvuk, spustiť, zastaviť,

_ zvuk nahrať prostredníctvom mikrofónu, ktorý vie zapojiť,

_ pracovať so slúchadlami – zapojenie, hlasitosť,

_ zvukový záznam prehrať, uložiť a využiť efekty,

_ ovládať zásady správneho sedenia pri počítači, psychohygienu,

_ samostatne o svojom konaní a správaní sa rozprávať a odpovedať na kladené otázky,

_ pracovať samostatne a v skupine na projekte,

_ samostatne prezentovať pred spolužiakmi svoju prácu – projekt,

_ dokončiť začatú prácu

 

 

4. Kritériá, metódy a prostriedky hodnotenia

 

            Kritériá hodnotenia sú nastavené tak, aby zistili, či žiak vzdelávací výstup – výkonový štandard zvládol. Na kontrolu a hodnotenie žiakov sú nastavené metódy zisťovania jeho teoretických vedomostí s nadväznosťou na ich praktickú aplikáciu.

Pri teoretických aktivitách je hodnotenie známkou; prostriedky hodnotenia kontrolné výstupné tematické testy, oprava nepriaznivého výsledku možná ústnou odpoveďou na otázky s tematickým zameraním kontrolného testu.

Pri praktických aktivitách je hodnotenie známkou. Dôraz sa kladie na samostatnosť, kreativitu a správnosť tvorby výstupov a záverov z riešenia predloženej úlohy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATICKÁ VÝCHOVA

Tématický výchovno-vzdelávací plán

 

 

Predmet:                    Informatická výchova

Ročník:                      2.

Časová dotácia:        16,5 hodín ročne / 0,5 hodín týždenne

K vypracovaniu obsahovo – tematických plánov boli použité:            Vzorový školský vzdelávací program pre ISCED 2

Vypracoval:               PaedDr. J. Pavlinský


 

Obsahovo – tématický plán predmetu Informatická výchova v 2.ročníku ZŠ

OPH

Tematický okruh

Téma

Použité metódy a učebné pomôcky

Konkretizácia témy

 

Cieľ a kľúčové kompetencie

1

Informačná spoločnosť

Úvodná hodina

BOZP

PC učebňa

Interná metodika BOZP

Výklad,  priebežná demonštrácia postupov učiteľom cez dataprojektor

Bezpečnostné predpisy a pravidlá pri práci v učebni.

 

Zvýšiť vedomie ochrany zdravia svojho, aj svojich spolužiakov.

Osvojiť si základné pravidla v učebni.

2

Princíp fungovania IKT

Zapnutie a vypnutie počítača

Časti počítača

PC učebňa

Model PC

Výklad, samostatná činnosť žiaka

priebežná demonštrácia postupov učiteľom cez dataprojektor

Opakovanie pravidiel.

Zoznámenie sa s počítačom.

Kliknutie myšou.

Vedieť zapnúť a vypnúť počítač. Vedieť vymenovať základné časti počítača (monitor, modem, systémová jednotka, myš, reproduktory, tlačiareň, klávesnica).

Ovládať PC na jedno kliknutie.

Používať správnu terminológiu

1

Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie

Baltík – Skladanie scény

PC učebňa

SW Baltik 3

Odborné učebnice

Výklad, samostatná činnosť žiaka

priebežná demonštrácia postupov učiteľom cez dataprojektor

Opakovanie pravidiel.

Zapnúť a vypnúť počítač.

Oboznámenie s aplikáciou. Skladáme scénu - Domček

Vedieť zapnúť a vypnúť počítač.

Vedieť pracovať s aplikáciou, vytvárať scény podľa jednoduchých objektov. Vytvoriť jednoduchý obraz.

(rozhovor, puzzle – kamarát Baltík, skladanie scény)

1

 

Baltík – Skladanie scény

PC učebňa

SW Baltik 3

 

Skladáme scénu – Zoo

Vedieť poskladať scénu.

Získať základné zručnosti pri práci s myšou.

1

Informácia okolo nás

Aplikácie na spracovanie grafickej informácie (Skicár)

PC učebňa

SW Paintbrush

Odborné učebnice

Výklad, samostatná činnosť žiaka

priebežná demonštrácia postupov učiteľom cez dataprojektor

Spustenie programu. Kreslenie čiar voľnou rukou.

Vedieť spustiť program (ŠTART – PROGRAMY – PRÍSLUŠENSTVO - SKICÁR). Vedieť kresliť čiary voľnou rukou. Vytvoriť jednoduché obrázky.

1

 

Skicár – základné tvary

PC učebňa

SW Paintbrush

 

Spustenie programu.

Kreslenie voľnou rukou.

Poznať význam ikon jednotlivých nástrojov (ceruza, štetec, plechovka, sprej, kvapadlo a pod.)

1

 

Skicár – paleta farieb

PC učebňa

SW Paintbrush

 

Farebná galaxia – vytvoriť obrázok pomocou spreja a plechovky. Dopravné značky

Vedieť pracovať s farbou, vytvoriť sprejový efekt.

(rozhovor, abstraktný obrázok). Vedieť uložiť dokument

1

 

Skicár – práca s textom

PC učebňa

SW Paintbrush

 

Práca s textom - menovka

Vedieť vložiť text do obrázku.  Vedieť uložiť dokument do priečinka.

(rozhovor, didaktické hry, menovka)

1

Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie

Baltík – Čarovanie scén

PC učebňa

SW Baltik 3

 

Scéna – huby, vták

Vedieť vytvoriť scénu pomocou čarovania.

1

 

Čarovanie scén

PC učebňa

SW Baltik 3

 

Scéna – Matematika – tabuľa čísla

Vedieť vytvoriť scénu pomocou čarovania.

Medzipred. vzťahy: matematika

 

 

2

Komunikácia prostredníctvom IKT

Internet - hry

PC učebňa

SW Internet explorer 8

Odborné učebnice

Výklad, samostatná činnosť žiaka

priebežná demonštrácia postupov učiteľom cez dataprojektor

Internet

www.alik.cz

www.superhry.cz

www.rexik.sk

Vedieť zapnúť internet - detské webové stránky

On-line hry – napr. pexeso

Vedieť si spustiť jednoduchú hru na internete.

2

Informácie okolo nás

Textový editor

WordPad

PC učebňa

SW WordPad

Odborné učebnice

Výklad, samostatná činnosť žiaka

priebežná demonštrácia postupov učiteľom cez dataprojektor

Prepis krátkeho textu podľa predlohy (5 – 6 riadkov).

Vedieť upraviť text (tučné,kurzíva, podčiarknuté).

Uloženie dokumentu.

 

Vedieť spustiť program (ŠTART – PROGRAMY – PRÍSLUŠENSTVO - WordPad)

Vedieť písať text a použiť ENTER, DELETE, BACKSPACE, CAPS LOCK, klávesové skratky

1

Informačná spoločnosť

Bezpečnosť na internete

PC učebňa

SW Internet explorer 8

Odborné učebnice

Výklad, samostatná činnosť žiaka

priebežná demonštrácia postupov učiteľom cez dataprojektor

Internet

www.bezpecnenainternete.sk

www.czsgorazdpo.edu.sk

Práca s internetovou stránkou. Správanie sa na internete.

1

Princíp fungovania IKT

Práca s CD

PC učebňa

Odborné učebnice

Výklad, samostatná činnosť žiaka

priebežná demonštrácia postupov učiteľom cez dataprojektor

Edukačné programy

Detský kútik

Vedieť správnym spôsobom uchopiť a spustiť CD, DVD. Spustiť hudbu z CD.

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Gorazda
  Solivarská 49, 080 05 Prešov
 • 051/7703532
  0911949584 riaditeľka školy
  0904760307 zborovňa školy

Fotogaléria