Navigácia

Mediálna výchova

O predmete

Mediálna výchova

 

Dotácia:

Dotácia hodín v tomto predmete 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne. 

Charakteristika učebného predmetu

súčasnosti sa nanajvýš aktuálnou stáva problém ako naučiť deti a mládež aktívne a zodpovedne využívať prostriedky masovej komunikácie, ktoré sú  šíriteľmi poznatkov, posolstiev, hodnotových orientácií a to rôznej kvality. Obzvlášť závažná sa ukazuje potreba formovať schopnosť detí a mládeže kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesijný rast, ale tiež ich schopnosť uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy prednostne na svoju osobnosť a snažiť sa ich zodpovedným prístupom eliminovať.

Ciele predmetu:

-  aby si žiaci osvojili stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi  médií a ich produktmi.

- rozvinúť u žiakov spôsobilosť - mediálnu kompetenciu zmysluplne t.j. reflektujúco, kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty.

- lepšie poznali a chápali  pravidlá fungovania „mediálneho sveta“,

- zmysluplne sa v ňom orientovali a selektovane využívali médiá a ich produkty podľa toho, ako kvalitne plnia svoje funkcie, najmä výchovno-vzdelávaciu a mravnú.

- podnietiť reflexiu žiakov nad mediálnymi obsahmi, sproblematizovať, zvýšiť ich citlivosť na využívanie určitých obsahov (najmä s nadmerným a neprimeraným výskytom násilia, výskytom sexuality, či inými obsahmi nerešpektujúcimi ochranu ľudskej dôstojnosti...).

- zahrňuje prednostne výchovu k hodnotám vo vzťahu k médiám a ich obsahom, ktorá na jednej strane robí žiakov citlivých pre kvalitné mediálne obsahy a  na druhej strane im poskytuje pomoc pri účinnej ochrane pred negatívnymi vplyvmi médií.

-správne využívať vlastnú slobodu pri výbere mediálnych produktov a uvedomovať si z toho vyplývajúcu zodpovednosť.

- naučiť žiakov chápať reálne, ale i možné mediálne vplyvy na jednotlivca, ale tiež na rôzne aspekty spoločenského diania, a to tak pozitívne ako aj negatívne.

- dokázať nájsť vlastný optimálny spôsob ako žiť v realite, ktorú médiá ovplyvňujú a využívať médiá ako nástroje pozitívneho ovplyvňovania tejto reality.

- zapojiť sa aktívne do komunikačného procesu pomocou médií a s médiami a k uplatneniu svojho kreatívneho potenciálu, ktorý sa prejaví  v tvorbe vlastných produktov, resp. v aktívnom zapájaní sa do kolektívnej tvorivej mediálnej práce.

- rozvoj myšlienkových činností žiakov, kde významné miesto zaujíma reflexia, analýza, syntéza, indukcia, dedukcia, hodnotiace myslenie, nájde svoje vyjadrenie v konkrétnych úkonoch:  selekcii (prijímanie resp. odmietnutie konkrétnych mediálnych obsahov, či médií).

 

Ďalším dôležitým cieľom, ktorý sledujeme v rámci výučby mediálnej výchovy je podporiť rozvinutie kritického postoja žiakov:

– žiak kriticky hodnotí bulvár v súlade s etickými pravidlami žurnalistickej práce

– žiak dokáže rozlišovať medzi etickými a neetickými mediálnymi obsahmi v médiách,

– žiak dokáže sformulovať ohlas na článok, vysielanie  s neetickým obsahom a nadviazať kontakt s regulačným orgánom

– žiak selektovane využíva špecializované (pre neho určené) tituly periodických médií,

– dokáže kriticky posudzovať kvalitu obsahovej zložky, využívaných výrazových prostriedkov

– žiak považuje za dôležité, aby médiá prinášali objektívne, skutočne významné, pravdivé, nestranné a vyvážené informácie

– žiak považuje za dôležité, aby rozhlas a televízia ponúkali pozitívne príklady a tak plnili

dobre mravnú a výchovno-vzdelávaciu funkciu

– žiak rozoznáva hodnoty komunikované v hudobných reláciách, videoklipoch a dokáže ich

odlišovať od pseudohodnôt,

– žiak zaujíma hodnotiaci postoj k zábavným a zábavno-súťažným reláciám v televízii

– žiak hodnotí mediálne prezentované vzory

Rozvíjania komunikačných kompetencií:

 • vyjadrenie vlastných zážitkov, skúseností s využívaním a recipovaním médií a ich obsahov - poznať žiakovu "mediálnu biografiu"
 • vyjadrovať svoje skúsenosti, záujmy, potreby
 • schopnosť vzájomne o svojich názoroch, pocitoch a postojoch komunikovať.
 • uvedomelejšie vnímať médiá vo vzťahu k vlastnému životu, chápať a predvídať mediálne skutočné, ale i potenciálne vplyvy na vlastnú osobnosť.   

Kognitívne kompetencie:

- rozvoj vedomostí a schopností žiakov:

 • poznať jednotlivé druhy médií, ich funkcie, vývoj, odlišnosti,  spoločenské, ekonomické, technicko-technologické, organizačné a profesijné aspekty ich fungovania
 • poznať typy mediálnych produktov a  proces ich vzniku
 • chápať a kriticky posudzovať mediálne spracovanú a znázorňovanú realitu, používané mediálne výrazové prostriedky a spôsoby usporiadania mediálnych produktov
 • diferencovane využívať médiá a ich produkty podľa kvality plnenia ich funkcií (najmä informačnej, mravnej, výchovno-vzdelávacej a zábavnej) a uspokojovania vlastných potrieb

rozvoj zručnosti žiakov:

 • aktívne využívať médiá v procese komunikácie
 • produkovať vlastné mediálne príspevky využívajúc svoj kreatívny potenciál
 • obsluhovať  technické zariadenia a nové technológie médií
 • kooperovať s inými mediálnymi tvorcami v procese komunikácie

rozvoj schopností a postojov žiakov:

 • zaujímať kladný postoj k mediálnym produktom, ktoré poskytujú pozitívne hodnotové orientácie pre život človeka a vyberať si takéto pre svoj konzum
 • odmietať mediálne obsahy, ktoré odporujú etickým normám, prinášajú deformovaný pohľad na hodnoty a ohrozujú či škodia jeho osobnostnému vývinu. (predovšetkým nerešpektujú právo človeka na ochranu jeho intimity, propagujú násilie ako normálnu a akceptovateľnú formu riešenia medziľudských a
 • spoločenských konfliktov),
 • snažiť sa zodpovedným prístupom eliminovať negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť

      -     dokázať prehodnocovať svoj vzťah k médiám,

      -     reflektovať  svoje návyky využívania médií,

       -      korigovať ich, nahradiť vlastný mediálny konzum alternatívnou  zmysluplnou činnosťou (stretnutia s priateľmi, výlety do prírody, športová činnosť, hobby...)

Učebné osnovy sú spracované na princípe ťažiskového média v každom ročníku, nie však výlučne. V piatom ročníku je to televízia, v šiestom ročníku film a video, v siedmom , v ôsmom ročníku tlačené médiá (noviny, časopisy), v deviatom ročníku digitálne (internet, Cd-rom, DVD, digitálročníku auditívne médiá (rozhlas, CD)na TV).  Výhodou takéhoto usporiadania učiva je možnosť koncentrovať sa na jedno médium, pričom za päť rokov štúdia (štyri roky v prípade osemročného gymnázia) by mali žiaci nadobudnúť kompetenciu zaobchádzať so všetkými druhmi médií .

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Gorazda
  Solivarská 49, 080 05 Prešov
 • 051/7703532
  0911949584 riaditeľka školy
  0904760307 zborovňa školy

Fotogaléria