Navigácia

O predmetе Azbuka - ruské písmo Ruská výslovnosť Pomoc so slovíčkami Čítame po rusky Rusko známe - neznáme V krajine rozprávok

Ruský jazyk

O predmetе

 

RUSKÝ JAZYK

РУССКИЙ ЯЗЫК

 

 

Charakteristika predmetu

            Predmet je zameraný na rozširovanie komunikačných zručností daného jazyka. Prvotným cieľom jazykového vyučovania je komunikatívny cieľ - osvojenie si komunikatívnej kompetencie s cieľom rozvíjať všetky rečové zručnosti. Vyučovanie cudzieho jazyka má podstatný význam pre rozvoj interkultúrnej komunikačnej schopnosti, pre vzájomné porozumenie a toleranciu k iným kultúram prostredníctvom poznatkov z rôznych oblastí života.


Ciele vyučovacieho predmetu

Cieľom vyučovania ruského jazyka na úrovni základnej školy je, aby žiak po ukončení povinnej školskej dochádzky dosiahol základnú úroveň komunikatívnej kompetencie, ktorá vytvára predpoklady pre jeho ďalšie štúdium.Žiak, ktorý dosiahne úroveň A1 ( A1.1+A1.2 )

• dokáže podať jednoduchý opis a charakteristiku ľudí, životných a pracovných

podmienok, každodenných zvyklostí, opis toho, čo má a nemá rád, vo forme krátkeho sledu jednoduchých výrazov a viet

• dokáže odpovedať na sled jednoznačne formulovaných otázok, najmä ak môže

požiadať o ich zopakovanie a má k dispozícii aj istú pomoc pri formulovaní svojej odpovede

• rozumie slovným spojeniam a výrazom vzťahujúcim sa na oblasti každodenného života za predpokladu, že reč je jasne a zreteľne artikulovaná

• rozumie krátkym jednoduchým textom na známe konkrétne témy, ktoré obsahujú frekventovanú slovnú zásobu každodenného jazyka


OBSAH

            Obsahom vyučovania ruského jazyka je systematické rozvíjanie rečových zručností - receptívnych, t.j. porozumenie vypočutého prejavu a čítaného textu, a produktívnych, t.j. ústne a písomné vyjadrovanie na základe osvojených jazykových prostriedkov, t.j. výslovnosti, slovnej zásoby, gramatiky a pravopisu v podmienkach rečových tém a situácií, v ktorých sa používajú rôzne funkcie jazyka a informácie z reálií.


Špecifikácia obsahu:


I. Rečové zručnosti

 1. Posluch

Zvládnuť na primeranej úrovni jednotlivých ročníkov:

 - rozlišovať sluchom fonologické protiklady a odlišnosti ruskej výslovnosti

- rozumieť základným ruským pokynom a inštrukciám učiteľa a správne na ne reagovať

- porozumieť vetám a kratším súvislým prejavom prednášaných učiteľom alebo reprodukovaným prejavom hovoriacich, pre ktorých je ruský jazyk materinským jazykom, v rozsahu osvojených jazykových prostriedkov, v rámci známych tém i s malým počtom neznámych slov, ktorých význam možno odhadnúť z kontextu


2. Ústny prejav 

Zvládnuť na primeranej úrovni jednotlivých ročníkov:

- samostatne sa vyjadrovať k prebraným témam a v rečových situáciách, v ktorých  prakticky a tvorivo žiaci využijú osvojené rečové modely

- odpovedať na otázky a tvoriť otázky k textu a k situácii

- na základe otázok a odpovedí reprodukovať pripravený text (v rozsahu prebranej slovnej zásoby a gramatiky)

- na základe prebraného učiva viesť krátke dialógy o bežných témach, vedieť začať a udržiavať rozhovor

- prednášať foneticky správne a výrazne riekanky, hádanky, básne

- situačné hry


3. Čítanie

Zvládnuť na primeranej úrovni jednotlivých ročníkov:

- čítať malé a veľké písmená tlačenej a písanej azbuky

- čítať nahlas, foneticky správne, plynule a výrazne texty v rozsahu prebranej slovnej zásoby a gramatiky

- čítať potichu s porozumením krátke texty so známou slovnou zásobou a gramatikou

- učiť sa vystihnúť hlavné myšlienky alebo informácie čítaného textu

- čítať s porozumením text obsahujúci aj malý počet neznámych slov, ktorých význam možno odhadnúť na základe podobnosti ruského a slovenského jazyka alebo

   kontextovej súvislosti


4. Písomný prejav

Zvládnuť na primeranej úrovni jednotlivých ročníkov:

- písať malé a veľké písmená azbuky a správne ich spájať

- odpisovať ruské slová a vety podľa písanej predlohy, prepisovať slová a vety z tlačeného textu

- osvojovať si pravopisné javy v rozsahu prebranej slovnej zásoby a gramatiky a chápať vzťah zvukovej a grafickej stránky jazyka

- písomne zaznamenať text aj podľa diktátu (pravopis)

- písomne obmieňať prebrané vety z textu

- písomne odpovedať na otázky a tvoriť otázky

- napísať krátky pozdrav, blahoželanie k sviatkom

- písať adresy na listy do Ruska

- projektová práca: režim dňa školáka


II. Jazykové prostriedky

Predazbukové obdobie(8 - 12 hodín):

             V tomto období žiaci absolvujú sluchovo-rečovú prípravu na azbukovú a poazbukovú etapu učenia sa ruského jazyka.


Azbukové a poazbukové obdobie:

 Výslovnosť

Osvojiť si:

- výslovnosť tvrdých a mäkkých párových spoluhlások

- výslovnosť nepárových tvrdých spoluhlások

- výslovnosť nepárových mäkkých spoluhlások

- výslovnosť predložiek

- výslovnosť slov

- výslovnosť skupín spoluhlások

- výslovnosť zvratnej častice

- správnu výslovnosť slovnej zásoby

- intonáciu jednoduchej vety oznamovacej a opytovacej vety s opytovacím slovom, bez opytovacieho slova s porovnaním

- intonáciu opytovacích viet a zvolacej vety

- pomocou slovníka určovať prízvuk vo všetkých tvaroch podstatných mien a slovies


Slovná zásoba

Osvojiť si asi 100 slov v predazbukovom období a 900 slov a slovných spojení v azbukovom a poazbukovom období, z toho 300 receptívne, aby žiak vedel pomenovať:

- niektoré osoby a povolania, najbežnejšie predmety, s ktorými sa stretáva alebo ktoré používa v škole, v byte, pri hre

- frekventované činnosti v škole, doma, pri hre a zábave, v obchode

- názvy dní, mesiacov a ročných období

- vyjadriť slovenské "rád(a) niečo robí(m)"

Naučiť sa používať:

- základné číslovky 100 - 1000

- slovesá pohybu


Osvojiť si lexikálne prostriedky (väzby) na vyjadrenie:

 - pozdravu

- návrhu na zoznámenie

- poďakovanie a reakcie na poďakovanie

- návrh k činnosti

- požiadania, prosby

- blahoželania

- ospravedlnenia

- zdravotného stavu a pocitov

- replík pri nákupoch


Hodnotenie predmetu

Hodnotenie a klasifikácia podľa platných metodických pokynov známkou alebo slovným hodnotením.

Hodnotiť sa budú ústne odpovede, písomné práce, testy, projekty.Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Gorazda
    Solivarská 49, 080 05 Prešov
  • 051/7703532
    0911949584 riaditeľka školy
    0904760307 zborovňa školy

Fotogaléria