Navigácia

Chémia

6. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 6. ročník

 

Šk.rok: 2009/2010

Časová dotácia: 17 hodín

K vypracovaniu obsahovo -  tematického plánu boli použité:

Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy v Slovenskej republike, ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie

 

Námety na LC                                                                  Námety na tvorbu projektov

1. Filtrácia                                                                                  1. Voda

2. Kryštalizácia                                                                          2. Vzduch                   

 

Mesiac

hodina

 

Obsahový štandard

IX.

1

 

Úvodná hodina, Poučenie o BOZP

X.

2

1.1 Objavovanie chémie v našom okolí

 

Význam chémie pre život človeka, chémia ako veda

3

 

Bezpečnosť práce v chemickom laboratóriu

XI.

4

 

Chemické laboratórium- vybavenie

5

 

Chemická výroba, chemický výrobok

XII:

6

 

Prírodná surovina

I.

7

1.2 Skúmanie vlastností látok

 

Vlastnosti látok (horľavosť, skupenstvo, vôňa, zápach, vzhľad, rozpustnosť),

II.

8

 

1.3 Zmesi a chemicky čisté látky

Chemicky čistá látka (chemická látka)

Zmes, rôznorodá zmes, rovnorodá zmes – roztok

III.

9

 

Vodný roztok, nasýtený roztok, rozpúšťadlo, rozpustená látka

 

10

 

Metódy oddeľovania zložiek zmesí (usadzovanie, filtrácia, odparovanie, destilácia, kryštalizácia)

11

 

1. LC: Filtrácia

IV.

12

 

2. LV: Kryštalizácia

13

1.4 Látky, nevyhnutné pre náš život: voda a vzduch

Voda

 

V.

14

 

Prezentácia projektov na tému: Voda, jej význam, ochrana a využitie

15

 

Vzduch

VI.

16

 

Prezentácia projektov na tému: Vzduch, jeho význam, ochrana a využitie

17

 

Upevňovanie učiva chémie 6. ročníka

 

 

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Gorazda
    Solivarská 49, 080 05 Prešov
  • 051/7703532
    0911949584 riaditeľka školy
    0904760307 zborovňa školy

Fotogaléria