Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Katolícke náboženstvo KNB
Matematika MAT
Mediálna výchova MDV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Pracovné vyučovanie PVC
Praktická škola LPS
Predmety špeciálneho školstva ŠPG
Prírodopis PRI
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Rozvíjanie špecifických funkcií RŠF
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk SJL1
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Svätá omša SXO
Svet práce SEE
Školský klub detí ŠKD
Technická výchova TEH
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV
Zemepis ZEM

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Gorazda
    Solivarská 49, 080 05 Prešov
  • 051/7703532
    0911949584 riaditeľka školy
    0904760307 zborovňa školy

Fotogaléria