Navigácia

 • Budúci astronómovia?

  28. 3. 2018

  V uplynulých dňoch sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola astronomickej súťaže Čo vieš o hviezdach. Zastúpenie sme mali v dvoch kategóriach. V kategórii žiaci 5.-6.ročníka nás reprezentoval žiak 6.A Samuel Korečko. V kategórii 7.-9.ročník sme mali väčšie zastúpenie. Ondrej Petko (7.A) obsadil celkovo 11.miesto, Benedikt Vajda (8.A) 10.miesto, Bruno Kalinay (7.A) 7.miesto a Marek Štofko (7.A) 6.miesto. Súčasne v čiastkovej súťaži "hviezdna mapa" bol najlepší Bruno Kalinay. Gratulujeme všetkým súťažiacim.

 • Exkurzia v Babadle

  Koncom mesiaca marec navštívili naši štvrtáci a piataci bábkové divadlo Babadlo v Solivare. Priamo na javisku sa zoznámili s rôznymi typmi bábok a dozvedeli sa niečo o histórii bábkového divadla. Spoznali čaro zákulisia, kde si vyskúšali parochne a kostýmy.Práca s ozvučením a svetlami zaujala najmä chlapcov. Táto exkurzia bola pre nich zaujímavým a zábavným spestrením vyučovania.

  Mgr. Kropuchová Ferčáková 

 • Európsky týždeň boja proti rasizmu

  Viera v nadradenosť, agresívne správanie, odsudzovanie, predsudky, utláčanie... jedným slovom - rasizmus.V našej škole od 19.3.- 23.3.2018 prebiehal európsky týždeň boja proti rasizmu. V tomto týždni sa konal medzitriedny florbalový turnaj, do ktorého sa zapojili všetky triedy.Táto aktivita žiakov veľmi zaujala a bolo viditeľné, že žiaci sa  snažia a sú  aktívni.Zapojili sa všetci žiaci z tried, čím sa upevňoval aj triedny kolektív. Celá škola dala týmto najavo, že su proti všetkým formam a prejavom rasizmu.  

 • Zápis do 1. ročníka

  Košická arcidiecéza ako zriaďovateľ Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Gorazda, Solivarská 49, 080 05 Prešov, v súlade s § 20 ods. 3 písm. c) zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje čas zápisu do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2018/2019 od 4. apríla 2018 do 6. apríla 2018 v budove Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Gorazda.

  4. apríla zápis prebehne o 16,00 hod., v ostatné dni od 8,00 hod do 17,30 hod.

  Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom, doniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu žiaka.

  V prípade, že rodič disponuje s odporúčaním psychológa o odklade povinnej školskej dochádzky, je potrebné odporúčanie psychológa priniesť na zápis.

  V prípade, že dieťa v predškolskom veku absolvovalo vyšetrenie u psychológa, je potrebné priniesť aj písomné odporúčanie psychológa (správa).

 • Lyžiarsky výcvik

  Aj v tomto školskom roku 2017/2018 sa žiaci VII.,VIII. a XI. ročníka našej školy v termíne 11.3 - 15.3.2018 zúčastnili lyžiarskeho výcviku, ktorý sa konal v Monkovej doline a v  lyžiarskom stredisku Ski Strachan. Výcviku sa zúčastnilo 13 žiakov a 2 pedagogickí pracovníci: E.Bilá, P.Lacek,. Lyžiarsky výcvikový kurz prebiehal podľa výcvikového plánu, ktorý splnil svoj cieľ. Všetci sa veľmi zodpovedne učili a zdokonaľovali v lyžovaní. Najväčší pokrok dosiahli tí žiaci, ktorí nemali žiadny alebo len minimálny kontakt s lyžami, ale nakoniec všetci dokázali bezpečne zlyžovať celý svah. Veľká radosť z ich výkonu potešila nielen ich samotných, ale aj nás ostatných.

  Pavol Lacek

 • Prijímanie žiadosti na predprimárne vzdelávanie

  Košická arcidiecéza ako zriaďovateľ Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Gorazda, Solivarská 49, 080 05 Prešov, v súlade s § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasí s termínom podávania žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2018/2019.

  Prijímanie žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2018/2019 bude od 2. mája 2018 do 4. mája 2018 v budove Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Gorazda.

  Žiadosť si môže zákonný zástupca dieťaťa stiahnúť z našej webovej stránky (časť Cirkevná materská škola), potvrdiť ju u lekára (vyžaduje sa informácia o očkovaní), vyplniť prvú stranu a priniesť ju na riaditeľstvo CZŠ s MŠ sv. Gorazda v určenom termíne. Prosíme o úplnosť pri vypĺňaní žiadosti.

  Pri podaní žiadosti je prítomnosť Vášho dieťaťa vítaná.

 • Beseda so spisovateľom

  Mesiac marec je mesiacom knihy. Pri tejto príležitosti dňa 14. 3. 2018, žiaci prvého stupňa privítali na pôde našej školy básnika Valentína Šefčíka. Prekvapili  ho recitáciou jeho básne v podaní Martina Ambrózyho, ktorý sa touto básňou predstavil na recitačnej súťaži. V príjemnej atmosfére nám pán spisovateľ predstavil svoje staršie, ale aj najnovšie básnické zbierky. Niektoré svoje básne aj zarecitoval a priblížil nám, ako vznikli.

 • Pytagoriáda

  Na ZŠ Šmeralova prebehlo 13.3.2018 okresné kolo Pytagoriády. Vo svojich kategóriách boli úspešní riešitelia Martin Marcinčin 3.B, Anežka Daráková 4.A, Dominik Ballon 5.A, Matúš Ďurica 5.A, Alžbeta Kurimská 5.A, Ondrej Suchár 6.A, Šimon Ballon 8.A. Blahoželáme!

 • Šikovný chlapec, šikovné dievča

  Dňa 7.3.2018 sa v CVČ ABC uskutočnilo finálové kolo súťaže Šikovný chlapec – Šikovné dievča 3. ročník, do ktorého postúpili štyria žiaci z našej školy. Najšikovnejším chlapcom z  našej školy sa stal Matej Macák, ktorý skončil na 4. mieste, Radovan Renner – 7. miesto, Martin Marcinčin – 8. miesto. Najšikovnejším dievčaťom sa stala Daniela Hasajová, ktorá obsadila 4. miesto v konkurencii štrnástich dievčat.

  Zo štvrtákov postúpili do finálového kola tej istej súťaže všetci piati z celkového počtu 46 zúčastnených súťažiacich. Finálové kolo sa konalo 20.3.2018, kde chlapci Daniel Sabol (2. miesto) a Dominik Milčo (3. miesto), obsadili predné priečky. Dievčatá za nimi máličko zaostali. Anežka Daráková (4. miesto), Anna Juščáková (5. miesto), Mária Červenická (6. miesto).

  Blahoželáme.

 • Riaditeľské voľno

  V zmysle § 3 ods.10 Vyhlášky MŠ VVaŠ SR č. 518/2010 o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách a podľa  §150 ods. 5 Zákona MŠ VVaŠ SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, riaditeľka udeľuje riaditeľské voľno, dňa 21.3.2018, žiakom 1. - 8. ročníka našej školy, z dôvodu organizačného zabezpečenia Testovania 9 -2018. Oddelenie ŠKD bude v prevádzke podľa požiadaviek rodičov.

 • Beseda s Gabrielou Futovou

  13.marec 2018 bol dňom, kedy sme sa my, žiaci 7.A, 7.B a 6.A, v rámci marca - mesiaca knihy, vybrali do pobočky Knižnice P.O.Hviezdoslava v Prešove, kde na nás už s úsmevom čakala známa slovenská spisovateľka Gabriela Futová. Keďže je obľúbená hlavne u mladých čitateľov svojimi vtipnými a zaujímavými textami, chceli sme sa s ňou osobne stretnúť a položiť jej zopár otázok nielen o jej tvorbe, ale aj o jej osobnom živote. Pani Futová ochotne  a s humorom jej vlastným odpovedala na všetky naše zvedavé otázky a pridala aj niečo navyše. Dozvedeli sme sa čo to aj o jej deťoch, jej láske k zvieratám, o jej snoch, ktoré sa plnia a o tom, ako vymýšľa svoje knižné príbehy. Stretnutie bolo veľmi príjemné, zaujímavé a obohacujúce a dostali sme aj zopár skvelých knižných odporúčaní. Ďakujeme!

 • TESTOVANIE 9 - 2018

   

   

  Podrobnejšie informácie o testovaní a časový harmonogram nájdete na stránke www.nucem.sk.

  Dňa 21.marca 2018 (streda) sa uskutoční Testovanie žiakov 9.ročníka ZŠ -T9 – 2018  na všetkých základných školách.

  Testovanie bude prebiehať vo vopred určených a označených triedach.(8.A a 7.B). Zoznamy žiakov budú na dverách.Príchod do školy o 7.30 h (najneskôr o 7.45h), do testovaných tried prichádzaš s dozorkonajúcim učiteľom o 7.50 h. Začiatok testovania o 8.00 h- učitelia vchádzajú do tried), koniec testovania o 12.00 h (spoločný odchod s dozorkonajúcim učiteľom)

  Časový harmonogram testovania:

  MATEMATIKA

  8.00 – 8.10 h (10 minút)               - úvodné pokyny k  testovaniu a rozdanie odpoveďových hárkov

  8.10 – 8.20 h (10 minút)               - rozdanie testov, oboznámenie sa s  testom z MAT

  8.20 – 9.20 h (60 minút)              - riešenie testu z MAT

  9.20 – 9.25 h ( 5 minút )               - zozbieranie testov, odpoveďových hárkov a pomocných papierov

  9.25 – 9.45 h (20 minút)               - prestávka 

  SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

  9.45 –    9.55 h (10 minút)            - úvodné pokyny k  testovaniu a rozdanie odpoveďových hárkov

  9.55 -   10.05 h (10 minút)           - rozdanie testov, oboznámenie sa s  testom zo SJL

  10.05 –11.05 h (60minút)           - riešenie testu zo SJL

  11.05 –11.10 h ( 5 minút )            - zozbieranie testov a odpoveďových hárkov

  11.10 –12.00 h                             - prestávka 

  12.00                                            - ukončenie

  Žiaci môžu používať modré guľôčkové pero ( nie plniace pero!!!). Odporúčame  náhradné pero .

  Žiaci môžu používať pri riešení úloh z matematiky kalkulačku a rysovacie pomôcky- kružidlo, pravítko, uhlomer, ceruzku  (počas testovania si ich nemôžu požičiavať)

  Zakázané sú mobily (vypnuté, odložené v zbernej učebni), tabuľky, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

 • MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

  Okresné kolo- 5. a 9.ročník

  (21.január 2018) 

  Ďakujeme všetkým za záujem a snahu pri riešení úloh domáceho kola.

  Úspešní  žiaci postúpili do okresného kola.

   

  Umiestnenie v okresnom kole:

  1. 1.miesto – Halasová Klára 5.A
  2. 3.miesto – Kurimská Alžbeta 5.A
  3. 4.miesto – Ballon Dominik 5.A

   

  GRATULUJEME !

 • EURO - NAŠA MENA

  Žiaci 6.ročníka sa zúčastnili súťaže EURO – NAŠA MENA (Finančná gramotnosť v matematike).

  Výsledky domáceho kola:

  1.miesto  Potočňáková Katarína

  2.miesto  Korečko Samuel

  3.miesto  Gromoš Samuel

  Výsledky školského kola:

  1.miesto  Korečko Samuel

  2.miesto  Homza Michal

  3.miesto  Jurašek Jakub

  Žiaci boli odmenení vecnými cenami.

  Gratulujeme

 • Florbal žiačky

  Vo štvrtok dňa 8.3.2018 sa na ZŠ Sibírska konalo obvodné kolo vo florbale žiačok. Na tomto podujatí nechýbali ani naše žiačky. V silnej konkurencii sa im nepodarilo postúpiť do ďalšej fázy turnaja, aj keď podali veľmi dobrý a bojovný výkon. Tešíme sa na turnaj aj o rok. 

  Pavol Lacek

 • Florbal starších žiakov

  Dňa 19.2.2018 sa na ZŠ Sibírska konalo obvodne kolo vo florbale starších žiakov. Po dvoch výhrach a jednej prehre, mali naši žiaci zhodný počet bodov ako postupujucí tím, ale pre horšie skore sme sa neprebojovali do finále. Všetkým zúčatneným ďakujem za výborny výkon a bojovnosť. Už tešime na ďalšie pripravované súťaže.

  Pavol Lacek

 • Hviezdoslavov Kubín

  14.február bol výnimočným dňom nielen preto, že bol prvým dňom pôstneho obdobia a zároveň dňom zaľúbených, ale aj preto, že sa na našej škole konalo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína v 2.(5.-6.ročník) a 3. kategórii(7.-9.ročník).Úroveň prednesov sa každým rokom zdokonaľuje a nebolo tomu inak ani tento rok, navyše medzi súťažiacimi boli aj nové tváre, čomu sme sa potešili.Zvíťaziť však môže tí nalepší a tohoto roku to boli títo žiaci: 2.kategória v prednese poézie: 1.miesto: Michal Homza (6.A), 2.miesto: Matúš Pipka (6.A), 3.miesto: Annamária Štelbacká (5.A), 2.kategória v prednese prózy: 1.miesto: Klárka Halasová (5.A), 2.miesto: Ema Straková (6.A), 3.miesto: Katarína Potočňáková (6.A). V 3.kategórii v prednese poézie sa umiestnili títo žiaci: 1.miesto: Jozef Homza (9.A), 2.miesto: Sebastián Plančár (8.A) a 3.miesto: Tatiana Suchá (7.B), v prednese prózy: 1.miesto: Františka Daráková (7.A), 2.miesto: Peter Matkulčík (9.A) a 3.miesto: Miriam Halasová a Michaela Bavolárová (obe zo 7.B). V obvodnom kole nás budú reprezentovať tí, ktorí sa umiestnili na prých miestach. Srdečne blahoželáme!

 • Chrípkové prázdniny

  Na základe zvýšenia respiračných ochorení žiakov základnej školy (32,16%) Vám oznamujeme prerušenie prevádzky Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv.Gorazda v Prešove - základná škola od štvrtka 15.2.2018 do piatka 16.2.2018.

  Nástup do školy bude v pondelok 19.2.2018.

  V týchto dňoch budú ŠKD a školská jedáleň zatvorené!

  Mgr. Mária Kertysová, riad.školy

 • Týždeň otvorených dverí

 • KARNEVAL 1. STUPEŇ

  Dňa 1. 2. 2018,  žiaci prvého stupňa karnevalovo ukončili prvý polrok. Deti prišli do školy ako rôzne karnevalové masky: princezné, bojovníci, rôzne zvieratká a dokonca zavítal k náj aj  Charlie Chaplin. Zábava bola úžasná. Moderátorka  bola Pipi dlhá pančucha, ktorá celú tancovačku parádne roztočila.  

  Ostatné fotky si môžete pozrieť vo fotoalbume akcii.  Mgr. Erika Bilá

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Gorazda
  Solivarská 49, 080 05 Prešov
 • 051/7703532
  0911949584 riaditeľka školy
  0904760307 zborovňa školy

Fotogaléria