Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Mária Kertysová Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15 67
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 9
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 13
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 5
PaedDr. Ján Pavlinský Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 103
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Základy nanovedy a nanotechnológií 15
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Ing. Ingrid Alvarez Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15 37
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Mgr. Erika Bilá Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15 50
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10
Mgr. Gabriela Birošová Kariérový poradca 39 69
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Mgr. Marta Daráková Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 13 61
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 9
Vybrané nástroje marketingovej komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy 9
Mgr. Katarína Ferčáková Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10 61
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 1
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 9
Mgr. Adriana Halasová Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15 40
Hodnotenie kvality vyučovania a sebahodnotenie práce učiteľa ZŠ a SŠ 10
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Mgr. Marta Homzová Kompetenčný profil vedúceho metodického združenia 12 102
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Všeobecná štátna jazyková skúška z jazyka angflického - úroveň I:/B2, II./C1-C2, III./C2 60
Mgr. Bibiana Chovancová Príprava kvalifikovaných učiteľov 1.st.ZŠ a rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CUJ 70 100
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Mgr. Dušana Kalinayová Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15 85
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Výchova k manželstvu a rodičovstvu v práci pedagogického zamestnanca 15
Geštaltpedagogika a poradenstvo I - Integratívna pedagogika v predmete náboženstvo 25
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Mgr. Daniela Koscelníková Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9 85
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Mgr. Martina Kropuchová Ferčáková Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15 30
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Mgr. Jana Semančíková Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 9 61
Vybrané nástroje marketingovej komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy 9
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 13
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9


© aScAgenda 2018.0.1077 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.01.2018

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Gorazda
    Solivarská 49, 080 05 Prešov
  • 051/7703532
    0911949584 riaditeľka školy
    0904760307 zborovňa školy

Fotogaléria