Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Mária Kertysová Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15 62
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 9
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 13
PaedDr. Ján Pavlinský Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15 68
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Základy nanovedy a nanotechnológií 15
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Ing. Ingrid Alvarez Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7 97
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Vybrané nástroje marketingovej komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy 9
Obsluha interaktívnej tabule 12
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 9
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Mgr. Veronika Banasová xxx 30 30
Mgr. Erika Bilá Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15 110
Rozširujúce štúdium kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov a literatúry o didaktiku cudzích jazykov pre mladší školský vek 60
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Mgr. Gabriela Birošová Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15 69
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Kariérový poradca 39
Mgr. Marta Daráková Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 0 0
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 0
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 0
Mgr. Katarína Ferčáková Všeobecná štátna jazyková skúška z jazyka anglického - úroveň C1-C2 60 90
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Mgr. Adriana Halasová Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15 40
Hodnotenie kvality vyučovania a sebahodnotenie práce učiteľa ZŠ a SŠ 10
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Mgr. Marta Homzová Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15 90
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Všeobecná štátna jazyková skúška z jazyka angflického - úroveň I:/B2, II./C1-C2, III./C2 60
Mgr. Bibiana Chovancová Príprava kvalifikovaných učiteľov 1.st.ZŠ a rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CUJ 70 100
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Mgr. Dušana Kalinayová Myšlienkové mapy vo výučbe 15 85
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Výchova k manželstvu a rodičovstvu v práci pedagogického zamestnanca 15
Geštaltpedagogika a poradenstvo I - Integratívna pedagogika v predmete náboženstvo 25
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Mgr. Daniela Koscelníková Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9 85
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Mgr. Martina Kropuchová Ferčáková Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15 30
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15


© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Gorazda
    Solivarská 49, 080 05 Prešov
  • 051/7703532
    0911949584 riaditeľka školy
    0904760307 zborovňa školy

Fotogaléria